„South Bohemia Star“ společnost s ručením omezeným, C 2207 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích,sídlo: Veselí nad Lužnicí – Štěpnice 718, PSČ 39182 , Identifikační číslo: 47252472, Den zápisu 13. listopadu 1992 ,

(dále též jen „BSBS“ nebo “prodávající“).

Čl. I – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.      Tyto obchodní podmínky č. 1/2014 společnosti South Bohemia Star s.r.o. (dále jen „OP“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2.      OP se stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností BES na straně prodávajícího a fyzickou nebo právnickou osobou na straně kupujícího (dále jen „kupní smlouva“) ať již prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na internetové adrese www.southbohemiastar.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“) nebo v rámci běžného prodeje mimo rámec webového rozhraní obchodu, a to v písemné či jiné formě (dále jen „kupní smlouva“) a určují část jejího obsahu. OP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na webovém rozhraní obchodu a další související právní vztahy.

3.      V případě, že kupní smlouva a OP obsahují odchylná ujednání, má kupní smlouva přednost před zněním OP.

4.      Znění OP může prodávající měnit či doplňovat při změně provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně prodávajícího, jakož i z důvodu změny aplikovatelných obecně závazných právních předpisů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Platí, že pro vztahy prodávajícího a kupujícího je rozhodující znění OP uveřejněné na webovém rozhraní obchodu ke dni uzavření kupní smlouvy.

5.      Kupující může být při uzavření kupní smlouvy spotřebitelem či nikoli. Kupující je spotřebitelem, pokud je člověkem, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující není spotřebitelem, pokud je podnikatelem, který nakupuje výrobky či užívá služby na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající je osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti a je tedy podnikatelem.

Čl. II – PŘEDMĚT SMLOUVY

1.      Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu výrobky/zboží, objednané kupujícím a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k nim a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za výrobky/zboží sjednanou kupní cenu.

2.      K prodeji zboží kupujícímu může docházet prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo v rámci běžného prodeje, tedy prodeje, který neprobíhá prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „běžný prodej“).

ČL. III – PRODEJ V RÁMCI WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

1.      Nákupy v rámci webového rozhraní obchodu lze provádět buď na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu (ze svého uživatelského rozhraní může pak kupující objednávat zboží – dále jen „uživatelský účet“) nebo může kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.      Při registraci na webovém rozhraní obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, jinak nese odpovědnost za případné nesprávné dodání, apod. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než

4.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za neoprávněné užití přístupových informací k  uživatelskému účtu kupujícího.

5.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, jeho názvu a hlavních charakteristik. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v konečné podobě včetně všech souvisejících poplatků a včetně daně z přidané hodnoty (prodávající je plátce DPH). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

7.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, pokud není na webovém rozhraní obchodu stanoveno jinak.

8.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

b)        způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

c)        informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

9.      Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky je současně kupující povinen potvrdit, že se řádně seznámil s těmito OP, které jsou přehledně umístěny na webovém rozhraní obchodu, a to zaškrtnutím příslušného políčka. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „

10.   V případě, že je kupující spotřebitelem, považuje se umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové rozhraní obchodu za návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena přijetím příslušné objednávky prodávajícím. V případě, že kupující není spotřebitelem, považuje se za návrh na uzavření kupní smlouvy příslušná objednávka kupujícího a kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je na elektronickou adresu kupujícího doručeno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

11.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy (například písemně či telefonicky).

12.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

13.   Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky/kupní smlouvy u zboží označenéhov rámci webového rozhraní obchodu jako nedostupné v případě, že zboží již není možné dodat ani adekvátně nahradit jiným zbožím nebo pokud se jeho cena výrazně změnila ve srovnání s cenou uvedenou na webovém rozhraní obchodu a zákazník tuto skutečnost na základě oznámení prodávajícího výslovně neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Uhradil-li zákazník v případě uvedeném v tomto odstavci již kupní cenu nebo její část prodávajícímu, vrátí prodávající takto obdrženou částku kupujícímu.

 Čl. IV – BĚŽNÝ PRODEJ

1.      Běžný prodej probíhá formou objednávky zaslané prodávajícímu ze strany kupujícího e-mailem na adresu office@southbohemiastar.cz, nebo info@southbohemiastar.cz nebo janlacina@southbohemiastar.cz popř. objednávky učiněné v písemné formě nebo osobně v provozovně prodávajícího na adrese Hybešova čtvrť 878, 391 81 Veselí nad Lužnicí. Objednávka bude vždy obsahovat údaje o objednávaném zboží, jak jsou uvedeny v katalogu prodávajícího nebo na webovém rozhraní obchodu, včetně jeho množství a dále fakturační a dodací údaje kupujícího. Obdržení objednávky učiněné formou e-mailu prodávající kupujícímu neprodleně e-mailem potvrdí. Obdržení objednávky učiněné písemně či osobně prodávající kupujícímu potvrdí vystavením písemného potvrzení.

2.      V případě běžného prodeje je kupní smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je na elektronickou adresu kupujícího doručeno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, resp. kdy je kupujícímu vystaveno písemné potvrzení o objednávce.

 Čl. V – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)        v hotovosti na dobírku;

b)        v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese , Hybešova čtvrť 878, 391 81 Veselí nad Lužnicí.

c)        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.310743301 /0100 – KB Veselí nad Lužnicí, vedený u Komerční Banka a.s.;

d)        bezhotovostně platební kartou, určenou v rámci webového rozhraní obchodu (pouze v případě online platby přes)

2.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, přičemž připsání kupní ceny na určený účet prodávajícího je podmínkou vydání/odeslání zboží kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Čl. VI – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (SPOTŘEBITEL)

1.      Kupující, je-li spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud zboží objednal prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. např. prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo e-mailem). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího, uvedené shora v čl. IV odst. 1 těchto OP či na adresu elektronické pošty prodávajícího: office@southbohemiastar.cz s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu kupujícího, kam žádá vrácení kupní ceny (pokud kupující zvolí vrácení kupní ceny bezhotovostním převodem), popř. s poznámkou, že kupující žádá vrácení kupní ceny v hotovosti v provozně prodávajícího.

2.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 shora se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu kupujícím zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z kupní ceny předmětného zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku kupující.

3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 shora vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího (dle volby kupujícího provedené v odstoupení od kupní smlouvy). Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.      Ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 2 shora je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující výslovně souhlasí.

5.      Kupující bere na vědomí, že právo na odstoupení od kupní smlouvy nemá ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku v případě dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Čl. VII – PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy zvolené prodávajícím nese přepravce, přičemž veškeré přepravované zboží je pojištěno.

2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a zboží je vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 1000,- Kč (slovy: pět set korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 Čl. VIII – ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až       § 2117 a § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

2.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího: Hybešova čtvrť 878. 39181 Veselí nad Lužnicí

3.      Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady potřebné pro řádné vyřízení reklamace. Prodávající v takovém případě vyžádá doplnění podkladů od kupujícího, přičemž lhůta pro vyřízení reklamace začne opět běžet po dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

4.      Zbývající  odstavce tohoto článku OP se vztahují na případ, že kupující je spotřebitelem.

5.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.      Nemá-li zboží výše v odst. 5 uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

7.      Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Čl. IX – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.        Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

2.        Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webového rozhraní obchodu v rozporu s jeho určením.

Čl. X – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Informace o kupujícím, který s prodávajícím uzavře kupní smlouvu, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.      Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů v databázi prodávajícího:

a)        jméno a příjmení;

b)        adresu (fakturační, případně dodací);

c)        v případě podnikajících osob identifikační číslo (IČ), popř. daňové identifikační číslo (DIČ);

d)        telefonní číslo;

e)        e-mailový kontakt.

3.      Účelem zpracování osobních údajů prodávajícím je realizace práv a povinností z kupní smlouvy a zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.      Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo požádat o vysvětlení, pokud se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, jak jsou upraveny v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje kupujícího je možno na základě jeho písemné žádosti odstranit z databáze prodávajícího.

 ČL. XI – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí její práva a povinnosti z kupní smlouvy na jejího právního nástupce.

 Čl. XII – ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Veškerá práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvou nebo OP neupravené se řídí obchodním zákoníkem, pokud je kupující podnikatelem a občanským zákoníkem, pokud je kupující spotřebitelem, jakož i dalšími aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy.

2.      Je-li nebo stane-li se některé ustanovení OP nebo kupní smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo kupní smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

3.      Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vyplynout z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.

4.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Hybešova čtvrť 878. 39181 Veselí nad Lužnicí, adresa elektronické pošty office@southbohemiastar.cz, tel./fax +420 381581627

5.      Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Tyto OP jsou přístupné na webovém rozhraní obchodu, s čímž byl kupující seznámen a s čímž souhlasí.

6.      Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právním řádem (tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů).